Ökad medvetenhet

Miljömärkningar ger information om hur produkter påverkar miljön. Det gör det lättare för er som kund att göra medvetna val och välja produkter med mindre negativ inverkan samt produkter som håller längre.

Minskad kemikalieanvändning

Många miljömärkningar kräver att produkter inte innehåller farliga kemikalier eller begränsar användningen av sådana ämnen som till exempel Oeko-Tex Standard 100. Det bidrar till att minska riskerna för negativ påverkan på hälsa och miljö.

Transparens i produktionen

Miljömärkningar som EU Ecolabel kräver att tillverkningsprocessen är transparent och att producenter delar information om sina arbetsförhållanden, materialval och produktionsmetoder. Detta främjar ansvarsfull produktion och får fabrikerna att förbättra sina processer.

Vad är EU Ecolabel?

EU Ecolabel är en certifiering som bekräftar att textilierna uppfyller strikta miljö- och hållbarhetskrav genom hela produktens livscykel, från råmaterialproduktion till tillverkning, distribution och avfallshantering.

Förutom att certifieringen ställer krav på att giftfria material används, en minskad vatten- och energiförbrukning, regleras också kvalitén på produkten, vilket gör att textilier märkta med EU Ecolabel förväntas ha en längre livslängd.

eu ecolabel

Fördelar – Nackdelar

+ Hela livscykeln; från råvara till transport

+ Kräver ständiga förbättringar

+ Höga sociala och arbetsrättsliga krav

– Lägre krav på råvaran för hotelltextil än för kläder

Vad är GOTS, Global Organic Textile Standard?

GOTS kräver användning av ekologiskt odlad råmaterial och tillåter inte några giftiga kemikalier i odling eller i tillverkning.  GOTS-certifierad textil måste uppfylla strikta krav på spårbarhet och märkning vilket underlättar för dig som söker en mer miljövänlig och hälsosam produkt.

Har på senare år utökat sina sociala krav till att bli mycket omfattande.

GOTS Global Organic Textile Standard

Fördelar – Nackdelar

+ Innehåller minst 70% ekologiskt odlade fibrer

+ Blandning med tex återvunnen polyester tillåts

+ Låg tillgänglighet av ekologiska fibrer ger höga kostnader

– Liten igenkänningsfaktor

Vad är Oeko-Tex Made in Green?

Oeko-Tex Made in Green är ett certifieringsprogram som kombinerar två viktiga aspekter – produkternas kvalitet och tillverkningens miljömässiga och sociala påverkan.

När en produkt bär Made in Green-märket innebär det att produkten har testats för skadliga ämnen, producerats på ett miljövänligt sätt och i fabriker som respekterar sociala och etiska normer.

Oeko- Tex Made in Green

Fördelar – Nackdelar

+ Textilierna är spårbara

+ Reglerar vattenförbrukning, energieffektivitet mm

+ Tydliga regler kring sociala förhållanden

– Omfattar inte materialval, förpackningar & transporter

Vad är BC, Better Cotton?

Better Cotton är ett utbildningsinitiativ som arbetar för att göra bomullsproduktionen mer hållbar genom minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och vattenhantering mm.

De har också riktlinjer för arbetsvillkor, rättigheter för arbetare och lokalsamhällens utveckling.

Better Cotton

Fördelar – Nackdelar

+ Utbildar bönderna i hållbar odling

+ Belyser och förbättrar odlarnas arbetsvillkor

– Ägs av medlemmarna; bönder, spinnerier, men även HM, NIKE, Ikea mfl

– Baserad på riktlinjer. Inga skall-krav

Vad är GRS, Global Reycled Standard?

En GRS certifiering intygar äktheten i återvunna material och visar att företag som marknadsför sina produkter som återvunna faktiskt är det också.

Det omfattar aspekter som spårbarhet av material, socialt ansvar, miljömässig hållbarhet och produktionsprocesser men fokuserar enbart de återvunna materialen vilket gör GRS till en smalare certifiering än tex EU Ecolabel, Svanen

GRS Global Recycled Standard

Fördelar – Nackdelar

+ Främjar cirkulära materialflöden

+ Kräver spårbarhet av de återvunna fibrerna

– Kräver endast 20% återvunnet material

– Omfattar inte artiklarnas kvalité

Vad är Oeko-Tex Standard 100?

Oeko-Tex Standard 100 är ett oberoende certifieringssystem som fastställer strikta gränsvärden för användningen av farliga ämnen i textil.

Certifieringsprocessen omfattar tester på de färdiga produkterna. Testerna inkluderar bla kemiska substanser som kan vara allergiframkallande, cancerframkallande, eller påverka reproduktionen.

oeko-tex standard 100

Fördelar – Nackdelar

+ Inga otillåtna kemikalier

+ Hög igenkänningsfaktor

– Reglerar endast kemikalieanvändning i slutprodukten

– Inga regler kring sociala villkor

Vad är BSCI, Business Social Compliance Initiative?

BSCI syftar till att främja socialt ansvarstagande och hållbara arbetsförhållanden inom globala leverantörskedjor. Det inkluderar områden som rättvis ersättning, arbetstid, arbetsmiljö, yttrandefrihet, och fackliga rättigheter.

BSCI inte är en statisk standard, utan snarare en flexibel ram som kontinuerligt utvecklas.

Fördelar – Nackdelar

+ Regelbundna revisioner av tredje part

+ Ökad transparens

– Baserat på ILO:s kärnkonventioner UN:s Global Compact

– Utmanande att säkerställa efterlevnad