Textilbranschen är en av de branscher med störst påverkan på jordens resurser. Enorma mängder vatten krävs för att odla bomull och tunga kemikalier används i processen. Tillverkningen sker också i utvecklingsländer långt bort och som är lätt att glömma bort i strävan efter lägre priser. Detta vill vi förändra!

Rethink Textiles vision är att hjälpa hotellbranschen att sänka sitt klimatmässiga och sociala avtryck från textil och inspirera till att integrera textil i hållbarhetsmålen. Genom att engagera medarbetare och inspirera hotellgästen får vi textilierna att hålla längre samtidigt som vi ersätter dagens textilkvalitéer med material med lägre klimatpåverkan. Vårt samarbete med Samhall ser vi som ett viktigt sätt att bidra till vårt närområde. 

Globala mål FN

Genom att utgå ifrån en cirkulär affärsmodell där textilierna består av återvunna material, som hyrs ut till kunderna och är en del av ett cirkulärt kretslopp, där ingen textil går till spillo, har vi funnit ett sätt att minska branschens klimatpåverkan avsevärt.

Vi vill med vår cirkulära affärsmodell bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Det gör vi också genom att vi att själva driver på i hållbarhetsfrågor för vår bransch genom exempelvis utbildningar, seminarier och undersökningar.

Rethink Textiles verksamhet ska bedrivas så att den är långsiktigt hållbar inom alla tre hållbarhetsområdena.

 • VarUnik arbetar för att våra leverantörer av varor och tjänster är miljöcertifierade (t.ex. med ISO14001) eller har en miljö- eller hållbarhetspolicy.
 • Genom att erbjuda kunder en cirkulär modell för hotelltextil ersätter vi nya produkter med återvunna och sparar på så sätt på jordens resurser.
 • Vi har som strategi att arbeta för att minska vår vattenförbrukning.
 • Vi arbetar för att vårt textila avfall används i återbruk, upcyklas eller går tillbaka till kretsloppet via fiberåtervinning.
 • För att minska på transporterna använder vi tvätterier som ligger max 100 km från hotellet.
 • Vi vill förbättra levnadsvillkoren för människorna i produktionsländerna och gör det bland annat genom att produkterna tas fram av speciellt utvalda produktionsenheter som möter våra krav på mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga krav, återanvändning av spillmaterial, kemikalieanvändning, förnyelsebara energikällor, rening av utgående vatten, återvunnet förpackningsmaterial mm.
 • Genom att vi RFID- spårar vår textil, möjliggörs en ökad transparens i den textila värdekedjan. Vilket är mycket viktigt i arbetet mot barnarbete, utnyttjande av personal, samt ersättning under överenskomna minimilöner.
 • Genom vårt samarbete med Samhall skapar vi arbetstillfällen i Sverige för människor som annars står utanför arbetsmarknaden.
 • Hela vårt sortiment ska vara märkt med Oeko-Tex Standard 100-certifiering eller högre. Vi rekommenderar våra kunder att alltid använda miljömärkta produkter av hög kvalité för att sänka sina kostnader på lång sikt.
 • Genom att erbjuda våra kunder utbildning och kunskap i hantering och bevarande av hotelltextil arbetar vi tillsammans för att minska hotellens klimatpåverkan.
 • Vår målsättning är att alltid inspirera till kontinuerligt förbättringsarbete för att få textil att hålla längre, så att kunden slipper köpa in nya, att få kunden att återanvända textil i största möjliga mån, och istället för att köpa nytt att använda begagnad textil.
 • Genom att erbjuda våra kunder inom besöksnäringen ett kommunikationspaket för hotellgäster arbetar vi tillsammans för att minska gästernas klimatpåverkan genom information och uppmaning till beteendeförändring.